Menu

Vzduchové dlahy slouží k rehabilitaci metodou PANat

00420 724554424

Ploštilova 7, 14300 Praha

IČO 87635534

0

PANat

se vzduchovými dlahami Urias


PANat je Pro-aktivní léčebná Aplikace v Neurorehabilitaci se vzduchovými dlahami a dalšími pomůckami. PANat byl koncipován v 60. letech min. století skotskou fyzioterapeutkou Margaret Johnstone, dnes uznáván jako Evidence based metoda pro 4 nejtěžší stupně postižení CNS, vhodný jak pro dospělé pacienty po CMP, RS, Parkinson, neurotraumata, tak i pro děti s DMO, s mozkovou ischemií a po úrazech (více níže – Indikace).

PANat spočívá ve fyziologickém zapolohování končetin do vhodně zvolené  vzduchové dlahy nebo do více dlah současně, které zajistí, aby se při pasivním a nebo aktivním nácviku hybnosti pacientů tlumily nežádoucí patologické spastické reakce končetin.  Eliminace  těchto patologických souhybů dovolí plynulý, vědomý a v kloubním rozsahu větší pohyb, který se pravidelným nácvikem zapisuje do mozku.  Vzduchová dlaha má také podpůrnou funkci, což je velká pomoc při nestabilní opoře o končetiny, zvláště u pacientů s nízkým sv.napětím (svalovéou hypotonií) nebo s kloubní nestabilitou (hypermobilitou).

Co přináší pacientům terapie PANat se vzduchovými dlahami

 • Jistotu při ovládání končetiny
 • Pevnost v opoře o končetinu
 • Úlevu od stažení a zkroucení končetiny
 • Prokrvení, vjemy a cit  v končetině
 • Možnost volnějšího pohybu v základním kloubu (rameno, kyčel)
 • Možnost fyziologického (správného) nastavení končetiny
 • Možnost samostatného cvičení/tréninku
 • Nacvičit nové dovednosti
 • Prevenci rozvoje kontraktur (zkrácení a znehybnění tkání a kloubů)

Pravidelným tréninkem  nejen pod vedením odborníka, ale i v domácím prostředí se stimuluje mozek (CNS) k tvorbě nových hybných vzorů (spojů neuronální sítě) a tím se urychluje obnovení nebo nácvik nových dovedností. Při pravidelném intenzivním opakovaným (repetitivním) tréninkem se vzduchovými dlahami podle principů metodiky PANat  se vytváří nové paměťové vzorce jak pohybové, tak kognitivní.

Cvičení PANat se vzduchovými dlahami umožňuje pravidelné domácí cvičení, které je podmínkou pro zlepšení zdravotního stavu u všech pacientů s neurologickou, případně ortopedickou poruchou. PANat šetří  návštěvy rehabilitačních zařízení, čas, peníze, potřebu transportu a dopomoci.

PANat přispívá k prevenci a  léčbě kontraktur. PANat lze  kombinovat s dalšími  terapiemi jako Bobath, Vojta, Synergická reflexní terapie, Therapymaster, Feldenkreis a uplatňuje se při senzomotorickém cvičení, při ergoterapeutickém nácviku dovedností.

Jak působí vzduchové dlahy

Vzduchová dlaha (výrobní značka Urias) svým přilnavým materiálem a velkoplošným stejnoměrným přítlakem na povrch končetiny způsobí při pohybu jemné uvolňování všech tkání podobně jako např. při manuální terapii měkkých tkání a při myofasciálních technikách. Tím se snižují adaptivní změny tkání a předchází se kontrakturám.

Vzduchové dlahy podporují svým přítlakem v končetinách látkovou výměnu, mikrocirkulaci, pružnost vaziva a pohyb lymfy. Pomáhají k uvědomění si této části těla a k pozornosti na prováděný pohyb. Pohybem končetin se účinnost působení dlah ještě zvyšuje.

Opakovaný pohyb končetinami způsobuje jemné protahování tkání do zkrutu, čímž se uvolní vazivová složka svalu, šlachy, kloubní pouzdra a zvyšuje se protažitelnost svalových vláken. Tím dochází  nejen k léčbě , ale i k prevenci rozvoje kontraktur a kloubní tuhosti.

U pacientů s nízkým sv.napětím (svalové hypotonie) nebo s kloubní nestabilitou (hypermobilitou) stabilizují  vzduchové dlahy končetiny a umožňují se o ně  opřít.

Vzduchové dlahy Urias  a další pomůcky používáme při cvičení PANat také tehdy, jestliže chceme umožnit pacientovi aktivní pohyb bez nežádoucí kompenzace a chceme-li snížit závislost na dopomoci. Pacienti cvičí samostatně.

Vzduchové dlahy pomáhají stabilizovat a chránit končetiny po ortopedických operacích, při plavání, ve vertikalizačním stojanu apod


Jak probíhá cvičení PANat v praxi

Terapeut zvolí s pacientem krátkodobý a dlouhodobý cíl= nějakou konkrétní činnost, tam kde je motivace pacienta dosáhnout nových dovedností a kde najde přínos pro svůj život.

Pohybový rozbor této činnosti ukáže terapeutovi, kde se na končetinách a trupu objevují patologické souhyby, které svaly je třeba aktivovat, které uvolňovat nebo stabilizovat, jaké je kognitivní koordinační zvládnutí této činnosti. Podle toho vybere vhodné dlahy, terapeutické pomůcky a cviky. Terapeut uzpůsobí terapeutické prostředí tak, aby byly zajištěny podmínky pro uplatnění motivace, koncentrace a repetice neboli tří předpokladů motorického učení. Při PANatu udržuje terapeut motivaci pacienta pomocí vnějšího fokusu a principu explicitního učení.

Díky zpětné vazbě o dosaženém cíli a tím pozitivně emotivní reakci (limbického systému) je pacient motivován k maximálně možnému opakování/repetice (doporučuje se postupně zvyšovat až na 300 opakování). Opakovaný trénink PANat v různých variacích s vazbou na využití v denních činnostech člověka rozvíjí kognitivní funkce.

Pacienti mají pocit velkého pohybu a získávají volnost, radost, nové prožitky, odstraňuje se neglectsyndrom (syndrom opomíjení části svého těla).

Terapeut vybere nakonec vhodné cviky/trénink na doma podle možností rodiny a vybavení domácnosti.

Po tomto zácviku je třeba zajistit pacientovi možnost samostatného opakovaného cvičení v domácím prostředí, pokud možno bez dopomoci rodinných příslušníků (kromě dětí). Tím odpadá závislost pacienta na odvozu na odborné pracoviště a zajistí se pravidelné domácí cvičení bez patologických souhybů.  Pacientům stačí jezdit na kontrolu a pro nové cviky jednou za 1-3 měsíce.

Pacient cvičí s dlahami max. 45 minut. Pak je třeba na pár minut dlahy vyfouknout a sundat, zafixovanou končetinu jemně stimulovat hrubším materiálem a ve všech kloubech prohýbat. Pak můžeme opět dlahy nasadit nebo zvolit jiné a dále cvičit nebo polohovat. S nehybnými končetinami v dlahách nesmíme překročit 20 minut aplikace, aby nedošlo ke stagnaci oběhového systému. Proto se doporučuje polohování často prokládat minutovými pohyby volných kloubů končetin.

Indikace

 • Všechny stavy po CMP (cévní mozkové příhodě)
 • Prenatální/perinatální krvácení do mozku
 • Mozková ischemie u  novorozenců a dětí Multiple sklerosis
 • poúrazové mozkové hybné poruchy
 • DMO, mikrocefalie, hydrocefalus a další vývojové mozkové poruchy
 • Spina bifida, Equinovarus a další genetické poruchy
 • stavy končetin po sádrové fixaci
 • artrotické a revmatické bolesti končetin
 • Sudekův syndrom, edémy
 • Duepytrenova kontraktura
 • syndrom karpálního tunelu
 • hypotonické stavy končetiny- slabá či žádná funkce opory

Kontraindikace

 • Akutní zánět žil v rehabilitované končetině
 • Akutní hluboká žilní trombóza
 • Dekompenzovaná mozková insuficience

 

Kde se terapii PANat naučíte


Metoda PANat se provádí a  vyučuje ve výukovém centru Spirála v Praze ve třídenních kurzech, zvlášť pro specifikum dětských pacientů a dospělých pacientů. Rodiče dětí s postižením a pečující osoby zacvičujeme individuálně v rehabilitačním centru Spirála.

www.centrumspirala.cz

Kde dostanete terapii PANat

Terapie PANat se v ČR vyučuje od roku 2013 a je vyškoleno více jak 200 terapeutů. Najděte si svého terapeuta ve Vaší blízkosti ZDE.


Více pro odborníky

PANat staví své principy na  nejnovějších neurovědeckých poznatcích motorického učení a motorické kontroly.

Neurovědecké výzkumy ukázaly takto koncipovaný motorický trénink jako nejúčinnější pro tvorbu nových pohybových strategií a tvorbu paměťové stopy. Cvičení PANat se vzduchovými dlahami je zábavné a nebolí, usnadňuje pohyb a snižuje třes/tremor, atetózní projevy, otoky, hypertonus a spasticitu,

Za  přínos PANatu pro neurorehabilitaci a návrat pacientů zpět do aktivního života byla Margaret Johnston oceněna od UK Chartered Society of Physioteherapy.

VŠEOBECNÝ PŘÍNOS PANat

 • pozitivní ovlivnění mikrocirkulace v postižených tkáních
 • normalizace svalového tonu a plasticity zúčastněných tkání
 • uvolnění desmogenních struktur, šlach a myofascií
 • centralizace příslušných kloubů
 • tlumení patologické práce CNS, např. napínací reflexy
 • zesiluje smyslové vnímání a působí psychicky pozitivně
 • přináší úlevu

ZÁKLADNÍ FUNKCE  PANat

1. Polohování

2. Zlepšení pasivní  hybnosti

3. Nácvik aktivní činnosti s redukcí patologických souhybů

4. Podpora ontogenetického vývoje

 

1. FUNKCE – POLOHOVÁNÍ

 • Znamená fixaci končetiny ve fyziologické pozici nebo dle možností pacienta v pozici blížící se fyziologii v dlaze Urias na dobu cca.30 minut. 
 • PŘÍNOS
 • normalizace proprioreceptivních reakcí, např. snížení dráždivosti
 • prevence a léčba kontraktur
 • usnadněná péče a polohování pro ošetřující personál, popř. rodinné příslušníky
 • CNS registruje nové posturální držení těla
 • Snižuje ataktické a dystonické projevy, tremor
 • Vhodné jako bazální stimulace a pro slepé osoby


Využití – v nemocnicích na lůžkovém odd., na LDN, v lázních, pro domácí péči, v ústavech sociální péče.

2. FUNKCE – pasivní hybnost

 • Při pasivně vedeném pohybu pacientovy končetiny fyziologicky fixované v dlaze dochází k uvolnění celých proximálně ležících kloubních i svalových struktur – ke zvětšení rozsahu a rozmanitosti pohybu v kloubech
 • pro terapeuty/tky je snadnější vedení končetiny v dlaze = zrychlení a ulehčení práce – větší efektivita výsledků.
 • normalizace postavení kloubů a centralizace kořenových kloubů
 • terapeutem vedené pohyby většinou otevřou pacientce/ovi nové možnosti, navodí nové pohybové strategie a vytváří nová nervová spojení pro daný pohyb
 • dlaha je současně senzorickým vjemem, který pomáhá odstraňovat neglektsyndrom
 • Pacienti získávají naději na uzdravení = motivace pro další cvičební úsilí a spolupráci

3. FUNKCE – aktivní hybnost

 • Při aktivně vedeném pohybu získává pacient dosažením většího rozsahu pohybu nové vjemy a informace z proprioreceptorů do CNS
 • Vymezení pohybu a orientaci v prostoru zajistí terapeut= pacient provádí vedení jednoduchého pohybu na cíl
 • větší protažitelnost  a měkkost tkání: myogenní, desmogenní, artrogenní
 • pacientův prožitek velkého pohybu, získání volnosti
 • nová aktivita CNS – tvorba nových hybných vzorů
 • Vědomý a pomalu vedený pohyb vytváří paměťovou stopu v mozku rychleji

4. FUNKCE – podpora ontogenetického vývoje dětí s neuroortopedickou problematikou

..je široké téma a proto na pořádáme kurzy v rehabilitačním centru Spirála. Viz. www.centrumspirála.cz/kurzy